เงื่อนไขการให้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก หรือโค้ดถือเป็นงานรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ และเป็นทรัพย์สินของ White Lotus Anti Aging LTD. งานส่วนรวมรวมถึงงานที่ได้รับอนุญาตจาก White Lotus Anti Aging LTD. ลิขสิทธิ์ 2003, White Lotus Anti Aging LTD สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้คัดลอกทางอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์บางส่วนของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวในการสั่งซื้อกับ White Lotus Anti Aging LTD หรือซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD คุณอาจแสดงและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะ ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาจากพื้นที่ต่างๆ ของไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเท่านั้น หรือเพื่อสั่งซื้อกับ White Lotus Anti Aging LTD หรือซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD การใช้งานอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การแจกจ่าย การแสดงหรือการส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก White Lotus Anti Aging LTD. นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศกรรมสิทธิ์ใดๆ จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมดของ White Lotus Anti Aging LTD ที่ใช้ในไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ White Lotus Anti Aging LTD

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกัน

ไซต์นี้และวัสดุและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ White Lotus Anti Aging LTD ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด White Lotus Anti Aging LTD ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์พร้อมใช้งานปราศจากไวรัสหรืออื่นๆ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย White Lotus Anti Aging LTD ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้วัสดุในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ ความเพียงพอ ประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

White Lotus Anti Aging LTD จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลที่ตามมาอันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า White Lotus Anti Aging LTD จะได้รับคำแนะนำแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD แสดงราคาไม่ถูกต้อง White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงในราคาที่ไม่ถูกต้อง White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันหรือไม่และมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ หากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อและคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก White Lotus Anti Aging LTD จะออกเครดิตให้กับบัญชีบัตรเครดิตของคุณในจำนวนราคาที่ไม่ถูกต้อง

ภาคเรียน; การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงไซต์และ/หรือดำเนินการลงทะเบียนหรือช้อปปิ้งให้เสร็จสิ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือบางส่วนอาจถูกยกเลิกโดย White Lotus Anti Aging LTD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อสงวนสิทธิ์ การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และเบ็ดเตล็ด จะยังคงมีผลบังคับแม้ภายหลังการบอกเลิก

สังเกต

White Lotus Anti Aging LTD อาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นที่เชื่อถือได้ไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับ White Lotus Anti Aging LTD

เบ็ดเตล็ด

การใช้งานไซต์นี้ของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ใช่โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศปี 1980 คุณตกลงว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD) จะอยู่ในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลิส เคาน์ตีแคลิฟอร์เนีย สาเหตุของการดำเนินการหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD) จะต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการเกิดขึ้น ความล้มเหลวของ White Lotus Anti Aging LTD ในการยืนยันหรือบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเข้มงวดจะไม่ตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด ๆ แนวทางปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาและแนวทางปฏิบัติทางการค้าจะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ White Lotus Anti Aging LTD อาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

การใช้ไซต์

การล่วงละเมิดในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงทางอีเมล แชท หรือโดยการใช้ภาษาหยาบคายหรือหยาบคายเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น รวมถึง White Lotus Anti Aging LTD หรือพนักงาน โฮสต์ หรือตัวแทนที่มีใบอนุญาต รวมถึงสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คนอื่นๆ เป็นสิ่งต้องห้าม คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร คุกคาม ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ละเมิด ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญา ฝ่าฝืน สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนไซต์หรือใช้ไซต์เพื่อเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือองค์กรอื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการเข้าร่วม

White Lotus Anti Aging LTD ไม่และไม่สามารถตรวจสอบการสื่อสารและเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือสร้างโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารและเนื้อหาเหล่านี้ในลักษณะใดๆ คุณรับทราบว่าการให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนไซต์ได้นั้น White Lotus Anti Aging LTD เป็นเพียงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการเผยแพร่ดังกล่าวเท่านั้น และไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม White Lotus Anti Aging LTD สงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการสื่อสารหรือเนื้อหาที่พิจารณาว่าเป็น (ก) ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร (ข) หลอกลวง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ; สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่น หรือ (d) น่ารังเกียจหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ White Lotus Anti Aging LTD ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง White Lotus Anti Aging LTD, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ") จากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงความสมเหตุสมผล ค่าทนายความ ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงไซต์โดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชม White Lotus Anti Aging LTD อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามจะเป็นพันธมิตรกับ White Lotus Anti Aging LTD แต่ White Lotus Anti Aging LTD ก็ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกจากกัน โดยไม่ขึ้นกับ White Lotus Anti Aging LTD ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการเข้าถึงไซต์เหล่านี้เอง อย่างไรก็ตาม White Lotus Anti Aging LTD พยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่วางอยู่บนนั้น ดังนั้นจึงขอคำติชมใด ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะเว็บไซต์ของตนเองเท่านั้น แต่สำหรับเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปด้วยเช่นกัน (รวมถึงหากลิงก์ใดลิงก์หนึ่งไม่ งาน).

นโยบายการคืนสินค้า

White Lotus Anti Aging LTD รับรองและปฏิบัติตามกฎระเบียบการขายทางไกลของการคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (DSR) ปี 2000 ด้วยใจจริง ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 97/7 EC

กฎระเบียบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและให้ความคุ้มครองที่คล้ายกันกับที่เคยได้รับเมื่อไปซื้อสินค้าด้วยตนเอง เราหวังว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและไว้วางใจมากขึ้น

คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของ Lotus สีขาว 

 • 1. ลูกค้าทุกรายมีสิทธิยกเลิกสัญญาซื้อขายได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าที่ขาย
 • 2. การยกเลิกการขายจะต้องส่งไปที่ White Lotus ในรูปแบบถาวร เช่น อีเมล ไปรษณีย์ หรือแฟกซ์ จะต้องเก็บหลักฐานการส่งเอกสารนี้ไว้
 • 3. นโยบายการคืนสินค้าตามกฎหมายนี้ใช้ไม่ได้กับ 'สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยเหตุผลตามธรรมชาติ' ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทั้งหมด เช่น ลูกกลิ้งผิวหนังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มองเห็นการงัดแงะและถูกเปิดแล้ว นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงาม White Lotus หากเปิดหรือดัดแปลงด้วยวิธีใดก็ตาม
 • 4. นโยบายการยกเลิกยังไม่มีผลกับ 'การบันทึกเสียงหรือภาพใดๆ ที่ลูกค้าเปิดออก' ซึ่งรวมถึงดีวีดีการเรียนการสอนของ White Lotus
 • 5. ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนในการส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ที่กำหนดโดย White Lotus Anti Aging
 • 6. ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลสินค้า White Lotus ทั้งหมดในขณะที่อยู่ในความดูแลของพวกเขา และมีหน้าที่ต้องดูแลตามสมควรเมื่อส่งคืนสินค้า White Lotus มีสิทธิ์อุทธรณ์การคืนเงินหากไม่ปฏิบัติตาม
 • 7. เราขอให้ส่งคืนสินค้าทั้งหมดที่ถูกส่งคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ
 • 8. White Lotus จะคืนเงินค่าสินค้ารวมถึงค่าไปรษณีย์ใดๆ ของเราที่ชำระ ณ เวลาที่ขายภายใน 30 วันหลังจากได้รับการยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ถูกต้องจากลูกค้า
 • 9. หากสินค้ามีข้อบกพร่องในใบเสร็จรับเงิน ไวท์ โลตัส จะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • 10. นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับสัญญาซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

 

คลาร์นา

 

ในความร่วมมือกับ คลาร์นา ธนาคาร AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden เรามีตัวเลือกการชำระเงินให้คุณดังต่อไปนี้ จะต้องชำระเงินให้กับ Klarna:

 

 • จ่ายใน 3
 • จ่ายทีหลัง
 • จ่ายตอนนี้
 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดผู้ใช้ของ Klarna ได้ ที่นี่. ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Klarna ได้ ที่นี่. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้และตามข้อมูลใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Klanas.