เงื่อนไขการให้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ไซต์นี้ทุกคนยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก หรือโค้ดมีลิขสิทธิ์ในฐานะงานรวมภายใต้สหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์อื่นๆ และเป็นทรัพย์สินของ White Lotus Anti Aging LTD. ผลงานรวมรวมถึงผลงานที่ได้รับอนุญาตจาก White Lotus Anti Aging LTD. ลิขสิทธิ์ 2003, White Lotus Anti Aging LTD สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้คัดลอกและพิมพ์ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อกับ White Lotus Anti Aging LTD หรือซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD เท่านั้น คุณสามารถแสดงและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะ ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาจากส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเท่านั้น หรือสั่งซื้อกับ White Lotus Anti Aging LTD หรือซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD ห้ามใช้งานอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง หรือส่งต่อเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก White Lotus Anti Aging LTD คุณตกลงเพิ่มเติมที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของ White Lotus Anti Aging LTD ทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ White Lotus Anti Aging LTD

การปฏิเสธการรับประกัน

ไซต์นี้และเนื้อหาและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ White Lotus Anti Aging LTD ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด White Lotus Anti Aging LTD ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์พร้อมใช้งานปราศจากไวรัสหรืออื่นๆ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย White Lotus Anti Aging LTD ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้วัสดุในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ ความเพียงพอ ความมีประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

White Lotus Anti Aging LTD จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลสืบเนื่องใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า White Lotus Anti Aging LTD จะได้รับคำแนะนำแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD ถูกระบุในราคาที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในราคาที่ไม่ถูกต้อง White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันและเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม หากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อแล้วและคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก White Lotus Anti Aging LTD จะออกเครดิตให้กับบัญชีบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนราคาที่ไม่ถูกต้อง

ภาคเรียน; การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนหรือช้อปปิ้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดนี้อาจถูกยกเลิกโดย White Lotus Anti Aging LTD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และอื่นๆ จะยังคงมีผลต่อไปแม้ว่าจะมีการยุติก็ตาม

สังเกต

White Lotus Anti Aging LTD อาจส่งการแจ้งเตือนถึงคุณทางอีเมล ประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นที่เชื่อถือได้ไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับ White Lotus Anti Aging LTD

เบ็ดเตล็ด

การใช้ไซต์นี้ของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ใช่โดยอนุสัญญาสหประชาชาติปี 1980 ว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD) จะต้องอยู่ในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส เคาน์ตีแคลิฟอร์เนีย สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD) จะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ความล้มเหลวของ White Lotus Anti Aging LTD ในการยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเข้มงวดจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด ๆ แนวทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองฝ่ายและแนวทางปฏิบัติทางการค้าจะต้องไม่กระทำการเพื่อแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ White Lotus Anti Aging LTD อาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

การใช้ไซต์

การคุกคามในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงทางอีเมล แชท หรือโดยการใช้ภาษาที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสม เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่น รวมถึง White Lotus Anti Aging LTD หรือพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต โฮสต์ หรือตัวแทน ตลอดจนสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายอื่น คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีการหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ รุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือในการประชาสัมพันธ์ ในทางที่ผิด ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดความผิดทางอาญา ฝ่าฝืน สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนเว็บไซต์หรือใช้เว็บไซต์เพื่อชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือองค์กรอื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการเข้าร่วม

White Lotus Anti Aging LTD ไม่และไม่สามารถตรวจสอบการสื่อสารและเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ไปยังหรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารและเนื้อหาในลักษณะใด ๆ คุณรับทราบว่าด้วยการให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ White Lotus Anti Aging LTD เป็นเพียงช่องทางในการเผยแพร่ดังกล่าวเท่านั้น และไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการสื่อสารหรือเนื้อหาที่พิจารณาว่าเป็น (ก) เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร (ข) ฉ้อโกง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า หรือ; สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลอื่นหรือ (ง) เป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ White Lotus Anti Aging LTD ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง White Lotus Anti Aging LTD เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ") จากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และต้นทุนทั้งหมด รวมถึงตามสมควร ค่าทนายความอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (รวมถึงการกระทำโดยประมาทหรือละเมิด) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงไซต์โดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชมของเรา White Lotus Anti Aging LTD อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ White Lotus Anti Aging LTD แต่ White Lotus Anti Aging LTD ก็ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลแยกต่างหาก โดยไม่ขึ้นอยู่กับ White Lotus Anti Aging LTD เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง อย่างไรก็ตาม White Lotus Anti Aging LTD พยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่วางไว้บนเว็บไซต์ และดังนั้นจึงขอคำติชมใด ๆ ไม่เพียงแต่ในไซต์ของตนเองเท่านั้น แต่สำหรับไซต์ที่ลิงก์ไปเช่นกัน (รวมถึงหากลิงก์เฉพาะไม่ งาน).

นโยบายการคืนสินค้า

White Lotus Anti Aging LTD เต็มใจให้การรับรองและปฏิบัติตามกฎระเบียบการขายทางไกลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (DSR) 2000 ซึ่งครอบคลุมอยู่ภายใต้คำสั่ง EU Directive 97/7 EC

กฎระเบียบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและทำให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับที่พบในการช้อปปิ้งด้วยตนเอง เราหวังว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและไว้วางใจมากขึ้น

คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของ Lotus สีขาว 

 • 1. ลูกค้าทุกคนมีสิทธิยกเลิกสัญญาซื้อขายได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ขายไป
 • 2. การยกเลิกการขายจะต้องส่งไปยังไวท์โลตัสในรูปแบบคงทนเช่นอีเมลไปรษณีย์หรือแฟกซ์ ต้องเก็บหลักฐานการส่งเอกสารนี้ไว้
 • 3. นโยบายการคืนสินค้าตามกฎหมายไม่ใช้กับ 'สินค้าที่ไม่สามารถคืนสินค้าได้ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ' ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทั้งหมด เช่น ลูกกลิ้งผิวหนังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการงัดแงะและเปิดแล้ว นอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ของ White Lotus หากเปิดหรือดัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • 4. นโยบายการยกเลิกยังไม่ใช้กับ 'การบันทึกเสียงหรือภาพที่ลูกค้าได้เปิดผนึก' ซึ่งรวมถึงดีวีดีการสอน White Lotus
 • 5. ลูกค้าชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนในการส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ที่กำหนดโดย White Lotus Anti Aging
 • 6. ลูกค้ามีหน้าที่ดูแลสินค้า White Lotus ทั้งหมดตามกฎหมายในขณะที่อยู่ในความดูแล และมีหน้าที่ต้องดูแลตามสมควรเมื่อทำการส่งคืนสินค้า ไวท์โลตัสมีสิทธิ์อุทธรณ์การคืนเงินใด ๆ หากไม่ปฏิบัติตาม
 • 7. เราขอให้คืนสินค้าทั้งหมดที่ถูกส่งคืนภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ
 • 8. ไวท์โลตัสจะคืนเงินค่าสินค้ารวมทั้งค่าไปรษณีย์ที่ชำระ ณ เวลาที่ขายภายใน 30 วันหลังจากได้รับการยกเลิกสัญญาการขายที่ถูกต้องจากลูกค้า
 • 9. หากสินค้ามีข้อบกพร่องเมื่อได้รับ ไวท์โลตัสจะคืนเงินเต็มจำนวน
 • 10. นโยบายนี้ไม่ใช้กับสัญญาการขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

 

คลาร์นา

 

ในความร่วมมือกับ คลาร์นา Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden เรามีตัวเลือกการชำระเงินดังต่อไปนี้ จะต้องชำระเงินให้กับ Klarna:

 

 • จ่ายใน3
 • จ่ายทีหลัง
 • จ่ายตอนนี้
 

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดผู้ใช้ของ Klarna ได้ ที่นี่. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Klarna สามารถพบได้ ที่นี่. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้และตามข้อมูลใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Klarnas.