เงื่อนไขการให้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์นี้ตกลงว่าการเข้าถึงและการใช้ไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก หรือโค้ดมีลิขสิทธิ์เป็นงานร่วมภายใต้สหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ และเป็นทรัพย์สินของ White Lotus Anti Aging LTD ผลงานรวมนี้รวมถึงงานที่ได้รับอนุญาตจาก White Lotus Anti Aging LTD. ลิขสิทธิ์ 2003, White Lotus Anti Aging LTD ALL RIGHTS RESERVED. อนุญาตให้คัดลอกและพิมพ์ส่วนที่เป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อกับ White Lotus Anti Aging LTD หรือซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD เท่านั้น คุณสามารถแสดงและภายใต้ข้อจำกัดหรือข้อจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะ ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ส่วนของเนื้อหาจากพื้นที่ต่างๆ ของไซต์เพียงเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง หรือเพื่อสั่งซื้อกับ White Lotus Anti Aging LTD หรือซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD การใช้งานอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ แจกจ่าย แสดงผล หรือส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก White Lotus Anti Aging LTD คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของ White Lotus Anti Aging LTD ที่ใช้ในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ White Lotus Anti Aging LTD

คำปฏิเสธการรับประกัน

เว็บไซต์นี้และวัสดุและผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ White Lotus Anti Aging LTD ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด White Lotus Anti Aging LTD ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์พร้อมใช้งานปราศจากไวรัสหรืออื่น ๆ ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย White Lotus Anti Aging LTD ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้วัสดุในไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเป็นประโยชน์ ทันเวลา ความน่าเชื่อถือหรืออย่างอื่น บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

White Lotus Anti Aging LTD จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า White Lotus Anti Aging LTD จะได้รับคำแนะนำ ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD ลงรายการอย่างผิดพลาดในราคาที่ไม่ถูกต้อง บริษัท White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุราคาที่ไม่ถูกต้อง White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันและถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้วหรือไม่ หากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว และคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก White Lotus Anti Aging LTD จะออกเครดิตไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณในจำนวนราคาที่ไม่ถูกต้อง

ภาคเรียน; การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงไซต์และ/หรือเสร็จสิ้นการลงทะเบียนหรือกระบวนการซื้อของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ อาจถูกยกเลิกโดย White Lotus Anti Aging LTD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อสงวนสิทธิ์ การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และเบ็ดเตล็ด จะยังคงมีผลบังคับต่อการยุติใดๆ

สังเกต

White Lotus Anti Aging LTD อาจส่งคำบอกกล่าวแก่คุณทางอีเมล ประกาศทั่วไปบนเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการที่เชื่อถือได้อื่น ๆ ไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับ White Lotus Anti Aging LTD

เบ็ดเตล็ด

การใช้ไซต์นี้ของคุณจะถูกควบคุมทุกประการโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงการเลือกบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ใช่โดยอนุสัญญาสหประชาชาติปี 1980 ว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ คุณตกลงว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD) จะอยู่ในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สาเหตุของการดำเนินการหรือการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อผลิตภัณฑ์ White Lotus Anti Aging LTD) จะต้องเริ่มดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการ ความล้มเหลวของ White Lotus Anti Aging LTD ในการยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติที่เข้มงวดของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใด ๆ แนวปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาและแนวปฏิบัติทางการค้าจะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ White Lotus Anti Aging LTD อาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

การใช้ไซต์

ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงทางอีเมล แชท หรือโดยการใช้ภาษาลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสม ห้ามแอบอ้างบุคคลอื่น รวมถึง White Lotus Anti Aging LTD หรือพนักงาน โฮสต์ หรือตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาต รวมถึงสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คนอื่นๆ คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือน่ารังเกียจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญา ละเมิด สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายใดๆ คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนไซต์หรือใช้ไซต์เพื่อชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือองค์กรอื่น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วม

White Lotus Anti Aging LTD ไม่ได้และไม่สามารถตรวจสอบการสื่อสารและเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารและวัสดุเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ คุณรับทราบว่าโดยการให้คุณสามารถดูและแจกจ่ายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ได้ White Lotus Anti Aging LTD เป็นเพียงสื่อกลางในการแจกจ่ายดังกล่าวและไม่ได้มีหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม White Lotus Anti Aging LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบการสื่อสารหรือเนื้อหาที่ระบุว่า (a) เป็นการดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรือลามกอนาจาร (b) ฉ้อฉล หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด (c) ละเมิดลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า หรือ; สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือ (d) ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ White Lotus Anti Aging LTD ตามดุลยพินิจของตน

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และดำเนินการให้ White Lotus Anti Aging LTD เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้อนุญาต และซัพพลายเออร์ของบริษัท (รวมเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") จากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงตามสมควร ค่าทนายความที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือความประพฤติโดยมิชอบ) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงไซต์โดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ

ลิงค์บุคคลที่สาม

ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชมของเรา White Lotus Anti Aging LTD อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ White Lotus Anti Aging LTD แต่ White Lotus Anti Aging LTD ก็ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แยกจากกัน โดยไม่ขึ้นกับ White Lotus Anti Aging LTD ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงไซต์เหล่านี้ได้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง อย่างไรก็ตาม White Lotus Anti Aging LTD พยายามปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่วางไว้ ดังนั้นจึงขอคำติชมใดๆ เกี่ยวกับไซต์ของตนเองไม่เพียงเท่านั้น แต่สำหรับไซต์ที่ลิงก์ไปด้วยเช่นกัน (รวมถึงหากลิงก์ใดลิงก์หนึ่งไม่ได้ งาน).

นโยบายการคืนสินค้า

White Lotus Anti Aging LTD ขอรับรองและปฏิบัติตามข้อบังคับการขายระยะทางคุ้มครองผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (DSR) 2000 ด้วยใจจริง ซึ่งครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 97/7 EC

กฎระเบียบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและอนุญาตให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองที่คล้ายคลึงกับที่มีประสบการณ์เมื่อซื้อสินค้าด้วยตนเอง เราหวังว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้จะทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจและไว้วางใจทางออนไลน์มากขึ้น

 คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับนโยบายการคืนสินค้าของโลตัสสีขาว 

 • 1. ลูกค้าทุกคนมีสิทธิยกเลิกสัญญาซื้อขายสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ขาย
 • 2. การยกเลิกการขายจะต้องส่งให้ White Lotus ในรูปแบบถาวร เช่น อีเมล จดหมาย หรือแฟกซ์ ต้องเก็บหลักฐานการส่งเอกสารนี้ไว้
 • 3. นโยบายการคืนสินค้าตามกฎหมายใช้ไม่ได้กับ 'สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ' ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อทั้งหมด เช่น ลูกกลิ้งสำหรับผิวหนังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีการงัดแงะและเปิดออกแล้ว นอกจากนี้ ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ ของ White Lotus หากเปิดหรือดัดแปลงด้วยวิธีใดก็ตาม
 • 4. นโยบายการยกเลิกใช้ไม่ได้กับ 'การบันทึกเสียงหรือภาพใดๆ ที่ลูกค้าได้เปิดผนึก' ซึ่งรวมถึงดีวีดีการสอน White Lotus
 • 5. ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนในการคืนสินค้าไปยังที่อยู่ที่กำหนดโดย White Lotus Anti Aging
 • 6. ลูกค้ามีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลสินค้า White Lotus ทั้งหมดในขณะที่อยู่ในความดูแล และจำเป็นต้องดูแลอย่างเหมาะสมเมื่อส่งคืนสินค้า ไวท์โลตัสมีสิทธิ์อุทธรณ์การคืนเงินใด ๆ หากไม่ปฏิบัติตาม
 • 7. เราขอให้ส่งคืนสินค้าทั้งหมดภายใน 14 วันหลังจากได้รับ
 • 8. ไวท์โลตัสจะคืนเงินค่าสินค้ารวมทั้งค่าไปรษณีย์ที่จ่ายไปในขณะที่ขายภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการยกเลิกสัญญาการขายจากลูกค้าอย่างถูกต้อง
 • 9. หากสินค้ามีข้อบกพร่องในใบเสร็จรับเงิน บัวขาวจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • 10. นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับสัญญาการขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

 

คลาร์นา

 

ในความร่วมมือกับ คลาร์นา Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden เราขอเสนอตัวเลือกการชำระเงินดังต่อไปนี้ ต้องชำระเงินให้กับ Klarna:

 

 • จ่ายใน 3
 • จ่ายทีหลัง
 • จ่ายตอนนี้
 

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดผู้ใช้ของ Klarna ได้ ที่นี่. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Klarna สามารถพบได้ ที่นี่. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้และสอดคล้องกับข้อมูลใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Klarnas.